Modernization Hub

Modernization and Improvement
Naalu Policeum Nalla Irundha Oorum Full Movie | Tamil Comedy Movie  நாலு போலீசும் நல்லா இருந்த ஊரும்

Naalu Policeum Nalla Irundha Oorum Full Movie | Tamil Comedy Movie நாலு போலீசும் நல்லா இருந்த ஊரும்


How is Singapore, son-in-law?
(A nephew is also addressed as son-in-law) It is paradise, uncle. Good conduct, discipline,
cleanliness… You must visit it at least once. You’ll be amazed that such
a place exists. I’ll definitely visit. Why is the police station locked?
It says Sunday is a holiday? That’s how it is in our village.
Come on. “Anbu’s Tea Stall” Today you have 2 litres lesser than usual,
I’ve supplied just 8 litres. Ok, the money is in the cash-box.
Take it, son. Let’s go. Uncle, it’s a gold chain. It must be at least 10 sovereigns. Where did you find it? It was lying here. Leave it there. What are you saying? Whoever dropped it there
will collect it. There’s a gold chain lying there…
Has anyone… It’s been there for
two days. Two days? www.SceneRockers.Net We don’t know to whom
it belongs… If we knew, we would
have handed it over. Don’t worry.
They’ll come back for it. Annachi, we have been doing business
for 10 years now.
(Annachi – a word for brother) A small slip-up and you want to take
your business elsewhere… Please rethink your decision. No, it won’t work out. I cannot sell spurious stuff. The people in my village
trust me totally. If I lose their trust,
I can never get it back. Tell me how much it cost
you to transport it, I will pay that. I’ll take leave. “Annachi’s Department Store” You wanted chocolate,
didn’t you? I only gave you Rs 10, Annachi… Ok… Give it back. Greetings, madam…
– Greetings, son… How are you?
– I am fine. The drainage seems to be blocked there.
Please take a look. I’ll do that. Good morning, Annachi… Hello… How are you, brother? I am fine… What do you want, madam?
-Toothpaste. I haven’t seen you for a while… I haven’t been anywhere… Annachi, I’ll take some coffee powder.
-Take it. What do you want, madam? I want a few things… Son-in-law, give me the invitation.
Good day, Annachi… Please come… My nephew lives in
Singapore now. He has come to invite you
to his wedding. Please do come.
-Definitely. The president of the
village is here. Yes, he is. He’s the president and
he’s cleaning the drainage!! He doesn’t depend on anyone.
He does all the chores himself. He is Dharman.
He’s a wonderful man. Hello, brother… Hello…
– Are you ok? I am fine. He’s my nephew.
He’s come to invite everyone for the wedding. Wonderful! Please do make it. Oh, the 21st…
I’ll be there. If you don’t mind, I have a small job
to finish. I’ll take leave. Sure… Where did the bag go? I’ll take leave. Selvi… I’m coming… Did you call me? Don’t rush.
I didn’t call you to give you work… They’ve come to invite us
for the wedding. Hello… Please do come. My daughter-in-law is like
a good luck charm. Give it to her. She’s always kind. She is older…
Please hand it over to her. Age has nothing to do with this.
You are the blessed one… You take it. My mother-in-law is older,
please give it to her. Please give it to my
daughter-in-law. No… give it to her. We have more places to visit.
Please take it together. Please do come. (Devotional Song) We are adorning the Goddess with
sandalwood paste tomorrow. Please do come. Don’t elders handle rituals
at this temple? Prayers, administration and everything else
is taken care of by youngsters here. Doesn’t anyone go to college? I saw the invitation.
The wedding is at 6.30 am. It’s a very auspicious time. Your life will be very joyous…
Only good things will happen. “A youth chops the hand of
a policeman in Ramnad” They did it because
he filed an FIR. (First Information Report) There’s no guarantee for
a policeman’s life in that place. Thankfully, I am not
working there. How do people live there? Grandma! Where are you
rushing off to? So…?
What are you going to do there? Why didn’t you complain to us? What are we here for? Lakshmi, get my uniform.
Work has come up. Don’t be scared, come with us.
We’ll sort it out for you. Make it fast… There’s one person who can
handle this. “He has won over obstacles
and created history.” Your phone is ringing. Where are you? “Do you understand who
he is?” “Do you see
he is a fire?” I am at home. How many times do I have
to call? Day dreaming, aren’t you? Come immediately.
There’s a big problem. I’ll leave right away. Should I calm her with
my singing? Keep quiet. The old cow is quick,
isn’t she? We need more men,
I’ll call the others. Do anything…
Just get her quickly… Oh, Cow Goddess… Sub-inspector…
There’s a big problem. Come soon. They are there… What’s the problem? Shall I fly across and catch her? Keep quiet, head constable. This is not the time to glare. Go to the other side. Head constable,
you go the other way Don’t yell. I will… Don’t miss it… The sub-inspector looks filthy. Move away… Hope you aren’t hurt? What is he doing there? He’s lassoing again… Run… Run for your lives! Enough! Stop twirling the rope. Come on, darling.
It’s nothing. That stupid cow has ravaged
the paddy field. Poor beast!
She didn’t do it on purpose. She didn’t do anything. She ran into the field because
we chased her. It is our fault.
We’ll pay for the damages. Why, son? Let it be. All of you come with me… What are they doing? When something bad happens,
they pray together that it shouldn’t recur. Bring the cow… Come on… Hello… Hello… You were wondering where the cops were.
Here they are. Invite all of them. My nephew is from Singapore,
he’s getting married. Please do make it. We will… The wedding is not in
Singapore, is it? We can’t ignore our responsibilities
here and just leave. No, the wedding is here. We’ll surely make it. There was a minor incident
in the village today. A cow got into a paddy field
and ravaged it. We went there in full attendance
and tackled the problem. We’ve received the President’s award
for being the Best Village, for five years in a row. Five years? Did you see that?
We will win in the coming years as well. Come on. He’s here.
Let’s give him an invitation. Brother…
Poor chap, he is tired. My nephew’s wedding… Please do come. Come… Please sit down. Who’s he? He came to steal in our village. Brother, some chutney? Take this.
-No… Take it, son…
The money is for you. You were lucky this time. Don’t jump over such high walls.
Take care of yourself while stealing. Who would have taken care of your family,
if you were badly injured? Please… get up. I am an orphan… I travel place to place stealing for survival… I promise I will never steal again. Please allow me to be a part of your village. He’s become one of us since then. He has only one bad habit. If an outsider buys him liquor, he drinks. He lies here till he gets sober. Only then will he enter the village. You’ve gone silent… I was thinking of Singapore. It’s clean, people are
honest and disciplined. But they have stringent
laws to monitor everything. But here… …the whole village
is bound by love. This is an ideal village. We must live in a village
like this at least for a day. The bus is here. I’ll bring my wife here after the wedding… My darling… They never put things back in their place. Have you started off already?
-You go ahead. Is it me again? We’ve won the toss. We’ll surely win today.
Don’t rush. You’re kicking up dust. Who gave him the chance to bowl? There’s no one at mid-on. One more wicket! That’s a replay. They are making me tense. They never learn. I am leaving. This chair will bring more luck. I said I was leaving. He seems very tense. Why is Ashwin bowling a full toss? Give us courage. I hope he says it today. Please say it at least today. Can’t take it any longer… We’ve run out of sacred ash after using
it on you. Buy more. They hit us the other day,
today we cannot let it go. We have to teach them a lesson. Our men are at fault too… Let’s give it a shot.
We’ll know soon enough. Come in… Hello, head constable… Give it to me. Were the snacks made at home?
-Yes… Is your hand resting on the third rifle?
-Yes. Don’t move it,
we may not get a wicket then. Don’t move your hand! Keep it there.
Let them lose another wicket. Come on… See no evil! Speak no evil! Hear no evil! Today, I have to somehow tell her
that I love her. They said there was
some trouble here. What are you blabbering?
Who told you? My subconscious mind
told me this. And, I promise you that
my subconscious mind doesn’t lie. Let go of my hand… There are kids here. There’s no trouble here. Ramu and Babu of the
2nd grade got into a fight. I sorted it out myself. See… I told you. Trouble always starts small… We cannot ignore it.
Call both of them. I want to question them. You are the one causing trouble here. Do you understand? Do I get back to class or not? Get back to work! You do this every Monday. Leave… I even had the almanac checked
for the right time. Failed again! I know you want me to
come with you. Let’s leave. The school’s been
closed for some time now. I was dreaming… You didn’t even hear the school bell.
Leave now. Where are they? They have gone on their rounds. He has taken Elayakumar as well. Ask them to come back. I am bored watching
cricket on TV every day. Let’s play today.
-I’ll call them. Where are you guys? I am on my rounds… Come back immediately. As usual, there’s no trouble anywhere. We are done with our rounds. There’s so much work here,
and they are wandering about. Sir… Mail. Go… Go… I am taking aim here… Please come soon… Coming… Did you see the letter? I have eight years more
for retirement. We are not sacking you. Stay… Why, sir? No cases have been registered
in your village for the past 25 years. You’ve also won the President’s award
the last five years. Since the village is crime-free,
they asked us to close the police station. We come to know of things even before
a crime takes place and stop it. This order has come from
the top. Be ready to leave.
Finish up the formalities in two months. Your transfer order will be
ready by then. Is there any remedy? Is there any alternate
arrangement planned? To transfer you is the plan! Sir, where have they
transferred us to? To Ramnad… Oh, my God! Get up. Hurry! Why did you faint inside? Please check your sugar levels. Board the bus, I will follow. Can’t you be careful? “Ramanathapuram (Ramnad)” Please sit down. (Cell phone – The tiger roars,
the crash of thunder.) Who’s that? What is it? What? You want me to be patient? I will not rest till I chop him
to pieces. What does he think? He cut my son’s head,
because he was angry with me. I am on my way. I will weed him out of his hiding
place and slash him. What? His people are
coming? You think I don’t have
people? Let’s see what happens.
I will chase them and attack. Just one clean cut.
I want to see his blood. They have attacked my son. Am I a wimp not to react?
Put the phone down. People going to Ramnad,
get in. This is not my bus. Driver! Stop the bus.
I am not going to that place. Stop the bus. Hey, policeman.
Why are you asking him to stop? I have so much work. Stop the bus! Please give way.
I got in by mistake. Please listen to me. Who dared to whistle when
I am here? If I find you,
I will kick your face. Give me my ticket.
– Wait. Please move. Are you an idiot,
why are you falling on me? You’re a policeman and
you are hitting on her? Who’s the guy who is hitting
on women from my town? Who the heck is making
a pass at our women? Beat him up! What’s the problem there? I am a policeman.
Don’t touch me. Throw him out. Why are you pushing me
around? “You killed!You won!” What happened? Where did you go? They are hitting sixes. You are so irresponsible.
Loitering around… Stop it. Is this a police station or
a club? Get out immediately. Turn that off. “The protest in Ramanathapuram
turned violent.” “The police engaged in a baton charge
to disperse the crowd.” “The angry mob pelted stones and
used rods to counter attack.” “Ten police personnel were
injured.” “The police had to resort to shooting
to control the violence.” “The angry mob then set
fire to a police vehicle.” “They also threw bombs.” “Four police personnel were
killed in this incident.” This is where we have
to go. I never knew I would have such
bad luck after so many years. I couldn’t travel even
a short distance with them. There’s trouble there. How are we to go and work
there? We have to be firm about
one thing. We must die a natural death
and not be killed. What are you saying? Why are they closing down
our police station? Because there are no criminal
cases filed against anyone… What if we find cases to file? Great idea… What about Shanmugapandian? He’s the one who’s going to
put us in trouble. Let’s not tell him anything. We’ll do it ourselves. Damn! Why did the power
go off now? What’s for lunch? I am sure there’s fish on
the menu. Why? You’ve stopped your bike at a ‘No parking zone’
and you are trying to rob the bank? What is it? Do you need
a ride? A ride? For what? Over speeding… Me? On this? Bring the thief to the police station
saying I called him. What case can we file against
him? Bring him and we’ll see. Why has everyone built
houses with tin? We can’t book them for that. We can’t? We are going to
round up the whole village. We’ll save the police station. Be careful. Shanmugapandi
will get to know. God knows where he is!
Don’t scare me by mentioning him. You carry on. Shanmugapandi, you have to find
Suba and tell her today. I’ll get her to consent and
take her to Ramnad. Oh, no! She’s looking.
What do I do? Isn’t the law book on the
third rack? Has she left? What are you going to do? We can do this only after
we are married! Another dream! Damn! You messed up. Am I going to be with the
head constable till the end? Why am I dreaming so much? Why? Won’t you come to
me in reality? You always come in my
dreams. How long can I keep trying? Will you do me a favour? What do you want me to do? I am madly in love with Suba. What? You have to convey this
to her. No way. Why don’t you tell
her yourself? I am unable to. It is you who comes in
my dream. I have no better opportunity. Please help me. You must confess your love
directly. I asked you for help.
It’s my mistake. He thinks he’s dreaming. Heard you wanted to see me. How dare a criminal shake
hands with a policeman! Write it down. Over speeding. Page number 140. Then comes, “arrested on
suspicion,” page 152. Then comes, “bank
robbery,” page 166. That’s a “no parking” offence. We will make two cases
against one person. Don’t panic. Write it down. What is this? We only have the first
volume of the Indian Penal Code. Why is everyone so inefficient? There he comes. What’s happening, heard you’re making
sudden arrests in the village? What happened? We’ll arrest him for not letting
a police officer do his duty! What is it? Why did you
ask me to come here? When did we ask him to come? Why are you gaping at me? Who are these people? Why are they locked up? These are the hardened criminals
we have been looking for. This guy was over speeding at… Another parked his tricycle
at a ‘No parking zone’. The other one was showing off
before the girls at the bus stop. These are petty cases. Spot fines will do. Why
are they behind bars? That too people
from this village? Come on, release them. Won’t you advise him
on these things? We read the law books.
It’s very clear. Is this why you asked
me to come here? Funny fellows! I don’t think we can do much. Everyone has to go to Ramnad. All of you come home for a meal. Don’t know if I
will see you again. Let’s go. Who asked him to come here? I did. Why did you ask him to come? We need to know if we are staying in
a house or an apartment in Ramnad. He went away without meeting me. I think he’s planning to
go there with his family. You take care of the police station.
I’ll go home and be back. I guess I fell asleep. No one’s around…
The door’s open… Even when I was a thief no one
ever caught me. Why bother now? “Idea” Brother… One minute… Get it. Don’t you ever cut your hair? Why did you bring me here? It’s something small. What? We need a favour. You could have told me right there.
I would have done it gladly. You didn’t need
to bring me here. What is it? He will do it for us. You have to be gracious and
steal once, just for us. Stealing? Me? Aren’t you a thief? That was then! I can’t do it. Why should I steal? I
have everything here. You have everything? Do you get this? Look at this. Do you get it here? Isn’t your mouth watering? If you help us, we will supply
you with two bottles every week. Even a soldier cannot get this. When opportunity knocks,
you mustn’t let it go. What do you say? No. I won’t do it.
I don’t want it. He doesn’t want it. What do
we need it for? Pour it. The high from this booze is supposed
to last at least for 10 days. Pour it. It’s from abroad. Don’t pour it away. You have to steal
from Annachi’s shop. A bottle of pickle… Give me five eggs. Be careful with the eggs. A packet of spices… What is it, head constable? Nothing in particular.
How is business? Very good… Please give me soap. I hope there’s no
trouble at the shop. Trouble? What happened? Any petty theft? Theft? In our village? That’s possible only if
you decide to steal. We’ve searched everywhere. Where has he disappeared? Look there! He’s asleep. Get up. Who’s this? Security forces in our village? Get up, I said. Hello! What did I ask you to do
and what have you done? You are trying to
cheat a policeman? I’ll put you behind
bars for cheating. What is this? Annachi
is such a good man. He gives me whatever I ask. My conscience does not allow
me to steal from his shop. That’s why I got drunk. You are loyal to the chocolates he gives
you, but can’t be loyal to our booze? You are sober now. Go! Look at him scratching his head. What is it now? A peg? I will slipper you. Do we look like idiots to you? Head constable! What is it? I’ll meet you once it’s done. He looks like he will bite. Wonder what he’s waiting to do. Start the bike, we’ll leave. What is he doing here? He’s getting ready
to leave town. He’s becoming a pain. Head constable… I am done. You did it? Did you steal? My
darling, my sweetheart. I can’t carry you… Look at what he’s accomplished. Oh, God! You have saved us! Wait a minute. Where
are the keys? Good times are here.
Start the bikes… Come on, brother. Sir, carry a copy of the FIR,
we’ll register the case there. Tear it carefully. Carry a few pens. What is it? Let him talk, let’s leave. Wait a minute. What did you steal? What does it matter? You loll in the easy chair and ask too
many questions in a state of stupor. Do something for me. Clean the lock-up and prepare it.
Brother is coming to stay here. Please let me speak. You mustn’t speak. My family is going
to sing your praises. Let’s go. You’ve done such a great deed. Who’s that? Please come. News about the theft was not false.
You didn’t notice it. Just write out a complaint.
We’ll take care of the rest. A complaint? For what? You run a shop unaware of
something being stolen? Come here. We have
caught him red-handed. Put down what you stole
from Annachi’s shop. No… Don’t be scared. Place it here. Snacks… That’s it. What is this? Is that enough? Take the
chips. Take these snacks as well. Do you want anything else? Give him a couple of those. Please give me a
packet of glucose. Do you want some too? You’ll feel energized. Shanmugapandi bought this
for him sometime back. And you both are
calling it a theft. We are going the wrong way. Why did you come here? What is it? It looks like nothing
will happen. What is this? How can I go to Ramnad? There’s someone in the forest. “Idea” I can hear a lot of gun shots. Run… Run… Brother! There’s big danger,
that’s why we are here. We were collecting firewood
and heard gun shots. The plan seems to be working. They are writing a complaint. They were running all over.
You need to check it out. We are scared. Please
come and check. It must be the gypsies. Go back to the forest.
I’ll take care of it. Don’t be scared. Go on. Ask him to file a complaint. Poor things, they are spooked. They heard gun shots. Can anyone dare enter the
village when we are there? If you have the slightest
fear, erase it immediately. We need to kill him first. God, what did I ask you for? Just one case… I have faith in you. Selvi, what are you doing? What’s happened? Thank God I came by. Scared to think of what
may have happened. Go from here. What is it? Go… Go… Where to? The place smells of gas.
You don’t even know that. I am unable to make it out. Silly girl… If you’d lit the matchstick, the whole
house would have gone up in flames. Where is your mother-in-law? She asked me to make coffee and said
she would be back from the shop. She isn’t here yet. “Idea” ww.SceneRockers.Net Who makes the coffee in
your house every day? My mother-in-law. Is there any problem
between the both of you? No. Why do you ask that? She’s the one who makes
coffee every day. But she’s asked you to make
it today and has stepped out. To top it, the cylinder is open. The window is closed. When you put two
and two together… And… It clearly seems like
a plan to kill you. You don’t worry about anything. We are here for you. Just write out a complaint. We’ll lock her up and thrash her
to get her spit out the truth. What do you say? She is a good woman. She
would never do such a thing. You are casting aspersions
on her character. Let her come, I will
clarify this myself. Why are you talking like this? I thought like a policeman…
Don’t tell your mother-in-law. Make your coffee and
drink it as a family. Ok… Selvi, take care of your life. I think I will die before I
get to file a complaint. Finish the formalities
as soon as possible. You may have to
leave immediately. The violence in Ramnad
is uncontrollable. Be ready. Do as I say. Why are you sweating so much? There was a call from the
superintendent’s office. What did he say? The violence in Ramnad
continues unabated. We may have to
leave immediately. He asked us to be on standby. Look at those boys
from the temple. Look at the job they
are doing at this age. You think we can change
them and book a case here? There’s only one way! Idiot! Careful… They are asleep. He’s getting up… Run… Goddess… Everyone
should be happy… Fool! Praying at midnight! Give me the stool. Hold this. Come on. I am doing this to save
my skin, dear goddess. Please don’t misunderstand.
Don’t send me to Ramnad. Get up. Let’s go. We are struggling here and
they are watching TV. Let’s see who watches TV now. Shall I climb up and
cut off the cables? I have to create a ruckus here
and get a complaint lodged. Else, we’ll be destroyed. When we asked Annachi to lodge a
complaint, he called us thieves. We must burn down his shop. There’s petrol in it. You dare to dry your
utensils outside? Step aside. Someone could be watching. Let’s not do this. There should be no nook
left in this shop. Someone is going to hear us. If someone comes,
we’ll burn him too. This is unnecessary. He sells groceries and
dares to laugh at me. I will pour some
through the gap. Only then will everything
burn to cinders. He thinks it’s a big
departmental store. He refuses to file a complaint. Just watch it burn. Why did you snuff it out? The light’s on. Is it on? Watch! Oh, no! It is burning
brighter once it’s broken. I’ll break that too. Someone’s going to hear
all this and come out. If I don’t pull out that
bulb… What are you doing? Why is he standing in the
dark, wearing sunglasses? He is nearing us. Don’t run. Oh, no! He’s closing in. Run. Why do we have to go
through such a bad time? He keeps chasing us. If he catches us, he
will kick our faces. He’s going to get us. Come on. If we get caught, we can’t
show our faces here. We have to commit suicide. Run. Why are you screaming? Oh, no. He’s struck you. It will heal quickly,
don’t worry. I can’t bear it. I am in agony. You complain for
this little poke! I have scraped my hands
coming down the post. Are they one and the same? What can I do? What’s happening here? Two people have entered
the village last night. I was all alone, they
had big weapons. I chased them and thrashed them. I caught one of them. What did you do to him? He fell at my feet and cried. I told him never to step into the
village as long I was there. Take off your hand. This is the map of our village. No one can enter or leave
without our knowledge anymore. I have brought the whole village
under a protective cover. Before that, give me your gun. If they come today, I will
shoot them from a distance. Head constable, why did you die? What is it? Fine! We’ll leave for
Ramnad tomorrow itself. You be ready. What are you talking about? Tomorrow? I have some important
work, I’ll be back. What is it? You said it was urgent. Please don’t misunderstand,
don’t talk, just listen. I really like you. I’ve wanted to tell you
this every time I saw you. But I couldn’t. There is no other way now. They are transferring me
to another place tomorrow. I don’t know what
I am going to do. I cannot think of a
life without you. My body will leave this place,
but my heart will stay here. I’ve told you what I have to. Now
you do what you think is best. Where are you off
to at this time? I will go and look at our
police station one last time. Why is there such
a big crowd here? They are all from
this village, sir. How did this happen? The head constable wanted to see the
place one last time before he left… He came in at 10 pm. That
was when it happened. Do you suspect anyone? I have a suspicion. Sister, please come here. Tell him what happened
in the forest. There was gun fire in the
forest a couple of days back. We saw men with their faces
covered running everywhere. We were scared. We came
back and told him. Enough… You can leave. This must be the work
of those terrorists. More such incidents
may happen here. If we form a special team and search
the forests, we can catch them. Terrorists…? Yes, sir. In this village? But, what are they going to achieve
bombing the police station? We need to ask them that, sir. He is oozing intelligence! Check it out and solve
it as soon as possible. I’ll push your
transfer till then. I will inform the higher ups. Ok, sir… There is a God! I’ll tonsure my
children’s head and sacrifice a goat. Four of you search that side.
You follow me. Head constable, come on. He’s going to expose us. Hurry up. – We are coming. What is it, Shanmugapandi? It is red… Do you know
who it belongs to? That day, we came
into the forest for… That is the terrorists’ flag! They have planned their ambush here.
Now, watch this. We must put it into a bag like this, or
else our fingerprints will become evidence. We are on the right track. There’s a chance we will get more evidence.
Let’s proceed. Heard that? Careful as you walk,
there could be mines. There won’t even
be a cracker here. Stop… Is it a mine? A khaki button! They are not normal guys. They
are uniformed trained men. They are parading close by.
We’ll catch them. Please keep this carefully too. Before the problem aggravates we
need to catch those terrorists. If we tell the inspector and get a
trained dog to sniff the evidence… …we can catch the culprits. Let’s leave. What are you waiting for? There’s no time to chat.
Let’s go. You can’t find out all
that from this evidence. What are you saying? If we show the cloth and button
to the sniffer dog Wilson… He will catch them from any nook
of the forest and maul them. What do you mean? There are no terrorists… What do you mean? There
is so much evidence. Come on, I will catch them. There’s no one to catch. The flag is what I use
to clean my bike. It was the sub inspector and I
who were in the forest that day. We were scared that they
would transfer us to Ramnad. The men who I chased in
the village that night? That was us too. My knife? Were you the one who
bombed the police station? Are you nuts? Would I plant a bomb
and get caught in the explosion? Then, who did? Why don’t we do something? We can get the sniffer dog
Wilson to sniff the bomb site. It will easily
find the criminal. It will shred him to pieces. There’s no need for that. I was the one who
placed the bomb. You! Why did you do it? That was because… I have said what I have to say.
You do what you have to. It has been three months since I got
a placement in a government school. But I didn’t go. I didn’t go because of you. Every time you came to see me, I
would want to confess my feelings. But watching your antics, I would
get embarrassed and shy away. Don’t say anything. It is my turn. I love this village. It’ll be fantastic if you and
I could settle down here. Let’s see. Sorry, head constable… I didn’t
expect you to come there. Let it be. You have done
such a fantastic thing. Then, we are the terrorists,
you are the bomber. Let’s maintain this lie. We need to do something now. We need to spread the word that there is a
danger of terrorists being in the forest. No one other than us
must know the truth. Let’s go. What is it? A gift… For what? We have… you know… What? We are in love with
each other, aren’t we? Love? Who told you that? What are you saying? You were the one who told me
you were in love with me. Me? In love with you? Must have been a dream… A dream? I am not in love with anyone. Go and see a good doctor. I saw both of you
talk the other day. Why are you confusing him? I want him to come every day and
struggle to confess his love. That is what I like. Hey, Shanmugapandian… Gifts and chocolates… You
are celebrating life… Why are you sad? Are the
lovebirds having a problem? There’s no love, where
is the problem? What are you saying? She is saying I dreamed
up the whole thing. What? A dream? What are you saying? You
bombed the place for this… This is dangerous. You planted
the bomb when no one was here… What if you had planted the
bomb when we were around? You don’t need this. Forget her. Only then will your
stupid day dreaming stop. Sir, mail… I’ll go and get it. What is it? A letter… Thanks. It is addressed to
the police station. Read it first. Our transfer has been cancelled. We did it! They aren’t closing down
our police station. We can continue here. Yes, we can. We aren’t going to Ramnad. What is it? Give me your hand. What happened? You achieved in a day what we
were trying to do for a month. You are our hero! What’s wrong with you? You are too tall. Come on. We were so worried
this past month. I feel like we have been
saved from bad times. Now I am relieved.
That’s enough, God. Put on the TV… Turn up the volume.
I am celebrating. We haven’t played a game for a long time.
What do we play? Cricket… The bat was destroyed
in the blast. Let’s play caroms then. The board broke
into smithereens. What is this? – Chess? That is in the cupboard,
safe and sound. Bring it. Let’s
play chess today. Come on, don’t be sad. We’ll play something today.
We are celebrating. Is that your move? Take this. A black for a white. I need a brain-box like
you when I play chess. Let’s bury the sub
inspector today. Let’s see. You are on my team. Hey, guys! Come let’s play No thanks. You’ll call us,
and then lock us up later. We aren’t up to it. That was just for fun. There’s no problem now. Come on. No way. We won’t come. The IPL starts in two days. You’ll have to come
here to watch it. Don’t forget the
snacks when you come. They are spooked. You concentrate on this. What colour are we? Brother, that light is broken. How did it break? Hello, brother. Hello, Murugan. I was
coming to see you. I am here now. That’s good. Come on. Hope you’ll finish
the job as promised. I will. Annachi, give me my
bag, the man has come. Bag? Which bag? The money bag. The money we collected to
build a computer centre. I didn’t see the bag. I left it on the sack,
don’t play games. Is this the place to play games?
This is my work place. I know that. When I left the bag,
only you were there. It must be inside, please check. I told you I didn’t see it, you must have
left it somewhere else and forgotten. Go look for it elsewhere. Don’t come into the store. Murugan, be calm.
I’ll handle this. Don’t you trust me? I told
you I didn’t take it. You are searching me
using an outsider? Please don’t be angry. It
is the people’s money. People respect you here.
Please return the money. I didn’t take your money.
Will you please leave? You say you didn’t
take the money. Why don’t you let
me check inside? Don’t come in. Annachi, you are making a mistake.
You will pay for this. Check… No. Cash. I did what you told me to. What is this? Whose
money is this? The constable wanted me to
steal from Annachi’s shop. That is why I stole it. The other day you were upset
about me not stealing. I thought about it. You didn’t ask for my life, you only
asked for a favour, that’s why I did it. I am happy now. Hold this. Come with me.
Head constable, come on. Listen to me. I didn’t
take the money. Put it away. The president just placed the bag
and climbed up to change the light. This happened in
this short while? Give me the money. Stop it. What is it? Annachi has my money
but says he does not. Question him and get it back. If not I will write a complaint
and you file a case against him. Why do we need to file a case? We’ll find your
money by tomorrow. We are responsible
for your money. Think your money
is safe with us. If I don’t get the money… Leave, brother… Disperse everyone. Annachi, you too. What you’ve done has
led to this crisis. Why is he saying this? Tell him the truth. You were the one who
asked me to steal. Let it be. Place the bag exactly
where you found it. What is this? You ask me to steal and
then place it back. I can’t do it. I will kill you… rascal… If you want to live here
peacefully, do as we say. Or else you’ll be going into one jail
after another and living a dog’s life. Take the money and go. Return it to its place and
carry on with your work. We’ll go there tomorrow and
say the bag was right there. And that they didn’t
look for it well enough. We’ll manage it. Don’t worry. Someone has done
it in the night. It seems planned. We shouldn’t let it go. The president would never
do something like this. I told you, the money’s come. We had so much respect for you.
How could you do this? You lost the money, blamed Annachi
and then burnt his shop down. You say I burnt the shop? You take the money, and
to hide that crime… …you burn the shop and
put the blame on me. Fantastic! What are you saying? You did
it and now you act innocent. Speak with respect. You’ve conspired to steal the village’s
money. Why should we respect you? Who are you calling a thief? You are the thieves. We made a ‘nobody’ the president
and you speak with arrogance. They’ve provoked a fight
in this peaceful village. I will kill you for
burning my shop. Thrash them and drive them out. Kill him! The shop has been burnt down. The money’s burnt. Come on. Stop! What is this? Breaking tube
lights and fighting like this! It looks bad. You should have arrested him
and questioned him yesterday. He is the one who
burnt down my shop. I will make a complaint.
File a case against him. He was the one who burnt it down.
I am the witness. Did you see it? Yes. I did. I will
vouch for it anywhere. I saw Annachi steal the money.
File a case against him first. Stop it. What is this? Why is each one of
you telling lies? Let’s not book a case. Why do we have a
temple in our village? Once they make the vows,
we’ll call for a meeting. All right… We have come to make a vow,
can you prepare for that? Please wait for five minutes. Why did you bring them here? Like Annachi didn’t take the money, the
president couldn’t have started the fire. After both of them take the vow,
things will sort themselves out. According to our tradition, once you make
the promise, you must stop fighting. No one must aggravate the problem.
Is that all right? Do you agree? There’s oil spilt here. Please take the cloth from top. What is this? (Tamil porn magazines) Blasphemy… Who kept
these in the temple? What’s happening here? Why do they do this
in the temple? This village will rot. There seems a bigger problem. Get up, let’s go. Oh, no! I forgot
to take it away. They have been at it. They have been acting like angels,
but have been devils in disguise. Are all your prayers for this? I promise we don’t know
how this happened. How is that? You are here 24/7. How
can you not know? Did you accept to do the
temple work for this? You boys have done
enough, leave the place. Pack them off. They mustn’t touch
anything here. We promise on God we
don’t know anything. You too? Where can we take priests
to make them confess? Let’s finish what we came for. This is pointless. I’ll solve my own problem.
Come on. We’ll sort it out ourselves. Even I can do that. Why are you still here?
Pack your things and leave. What is the point in
living with a bad name? I can’t go on. People here think we
are scum of the earth. Even our sisters fear us. We cannot stay here.
We’ll go away. Can we be happy elsewhere? What do we do? Let’s all die. If we die, will
things be all right? What wrong did we do? The biggest mistake we made was
serving this village with loyalty. No one believed us when
we said we were innocent. We never left the temple. Even God didn’t save us. What do we do now? We need to show these
people who we are! Go carefully… Ok. I’ll leave now Ok. Go away. Oh, no. The teacher is day dreaming. He’s transferred his
dreams to my head. Who could have opened the door? Where’s the knife? It’s you? Is this how you enter
your house every day? I thought terrorists
had entered my house. You were looking around frantically.
Didn’t you see me stand here? What? You’ll make it big. Thanks… You continue being
whatever you want to be. I will say what I came to say! You have to fall in love
with me immediately. This isn’t a dream, is it? You’ve transferred
your dreams to me. That’s my biggest problem. I can’t take it anymore. Start
falling in love with me immediately You are unable to
take one dream. I have suffered it
from my childhood. What should I do? I’ll fall in love with you. What must we do now? Head constable… I am coming. Who is that? What happened? Annachi stabbed the president.
Both the groups are clashing. I tried to make peace,
they broke my head. They’ll burn the village down. I am going to the hospital,
please hurry and stop them. We have to kill Annachi today. He did it when no
one was around. We’ll have his head by dawn. We’ll place it at the
president’s feet. We’ll get him. What happened? The president’s men are
plotting to kill Annachi. You bring Annachi to
the police station. I’ll be back after I
see the president. Go ahead, I’ll take care. Hurry… They appear as if they
are going to war. Blood? Why are you sitting here and
not going to the hospital? He attacks like a coward, and you
want me to go to the hospital? Please don’t be angry… Come on then, shall we
go and play around? At this time? Step aside. Show me your hand. In the clash that ensues today, it is ok if
your father dies, and I lose my husband… But we must make
that Annachi bleed. Why are you hurting
a child for that? You are a good man, aren’t you?
Why have you become like this? What’s the point
in me being good? I am not that good that I will be willing
to lose my money and get stabbed for it! (Phone) “She’s a rose bud that
blossomed yesterday.” We have caught Annachi. You’ve caught him. He’s under my protection. Is he in your custody? – Yes. Thank God… Hang up.
I’ll be there shortly Come soon. They are glaring. Two bus loads of armed police…
There is no rioting here. There’s no need, sir… They are our people, sir.
They’ll listen to us. Do you want me to come immediately?
I’ll be there. If I turn around
they’ll slash me. Where is Annachi? He’s sitting there. Did they hit him? Or was he bitten
by a dog? He looks terrible. Don’t switch on the lights. All right… Why did you do that? The president is searching
all over to kill you. He is even refusing to
go to the hospital. Isn’t he dead yet? Why are you getting angry? He burnt down my shop saying I stole
his money and ruined my livelihood. I’ll be happy only if he dies. I can save you only
if I arrest you. Admit to your crime.
That is better. Lock the door from inside. It’s a pity they have
made us file a report. Take the key and lock
it up in the cupboard. Hey, who are you? Who is this? Hey, stop. Who are you fellows? When did you come in? How did you get in? Turn on the lights. Open the door. Where is he? ww.SceneRockers.Net Drag him out. Brother, go to the
hospital first. Don’t interfere unnecessarily. Stop making a scene here.
Please leave. He has surrendered.
Please leave. I will kill him and
surrender as well. I am asking you to
leave the place. Let go. Let him in. Your family is out there. See what I do to them. Come on… Leave… If you lay a finger
on my children… I’ll destroy you… Annachi, be quiet. Look at him speak.
What do we do now? You take care of Annachi. I
am going into the village. I won’t let him go. Where are you taking us at
this time of the night? Follow me… It is all
for your protection Look at him snore. There was no trouble in the village.
I have safe guarded the place. After a night at the school, I sent
both the groups home just now. Did you lock up both the
groups in one place? There was a partition. Oh, that’s good… We’ll take care of the police station.
You both have a bath and come back. You take care of that
man, I’ll be back. I’ve taken care of the whole village,
can I not do this? Please leave. What are they doing at
the police station? It is my duty to protect you. Why are you coming here to thank me?
Go home. We are coming from our homes. There is nothing in our houses. All our houses were robbed. We would have remained at home. You said you are protecting us
and locked us up in the school. When we went back home,
they had stolen everything. The president walked
off in a huff. The president went to the
hospital last night. He walked off in anger
to go to the hospital? They have stolen everything. Come on. All of you
write a complaint. Everything’s gone. They have
taken even my old bike. Do you have the papers intact? You tell me. I lost Rs 10,000. Don’t worry, we’ll get it back. What’s your problem? I’ll come home for lunch.
Leave now. Even our house was robbed. I thought she should come to
the school for protection. Stand in queue and
file a complaint. You’re just the head
constable by designation. Good day, sir… Why is it so crowded? We not only had a riot last
night, we also had thefts. They’ve come to
lodge complaints. What are you saying? Who’s the culprit? We don’t know that. We
have to investigate. Go bring Annachi. Shall I go home and have a bath? Go and take a nap as well. The judge will wait
for you till then. You stay here and take care
of the robbery. Come on. Please come, Annachi. It’s come to the point where we
have to hand over Annachi at court. How did the whole village
get robbed in a single day? Sir, we’ll make enquiries. Whatever! Hey… Stop… Go back… What are you boys doing here? What is it? Where were you last night? You suspect us of the stealing? We lived peacefully at the temple… They
pushed us into this dilapidated place. Are you now trying to put us in jail?
Get on with it. Why are you getting so angry? Sir, let them be… They are good boys. They wouldn’t have done this. If you spot the thief,
please inform us. Where are you taking us at
this time of the night? Follow me… It is all
for your protection. I was unable to sell everything.
Half of it remains. This is for you. And for the boss… All right… For the six of us… For the boss first… For the boss again… The people of
Porpandhal Village… Loving elders, since there’s been a spate of robberies
in the village, please lock up your houses. Please take care of
your own belongings. We will try to help you
as much as possible. Don’t worry about
the stolen items. We will find them within
the next 24 hours. This is an announcement made
by the Porpandhal Police. You would never have
seen a place like this. You’ve been talking about this
place ever since the wedding. You’re going to
see for yourself. “Banned Village” Careful… Come in… How are you? I am fine… Are you all right? – Yes… You left immediately
after the wedding. I had some work to attend to. Where is uncle? He was having a bath. Please sit down,
I’ll make coffee. See who’s come. I would have received you at the
bus stop if you had informed me. We came on the bike. Oh, no. Where is it now? It is outside. Why? Oh, no. It was right here. They’ve stolen it. It’s a new bike. Not
yet registered. They’ll do it themselves. Why have you brought her here
wearing so much jewellery? I don’t know how I am going
to send you back safely. They’ve got into the backyard. What are you saying? They’ve come to get the jewellery. We
can’t stay here even for a minute. Let’s somehow get to
the police station. You get me my sickle.
Wear your slippers. Give it to me. Be careful. Hurry up… Careful… “What’s happening, why is it happening?
One does not understand.” Come on! Let’s go the other way. “It’s hard to say what’s
in each person’s mind.” “Like a poisonous fruit in an edible
plant, the heart is burdened.” “Each act has a life of its own.
The world is unaware of that.” “It is impossible to even
trust one’s shadow anymore” “Even an intelligent mind
is unable to find peace.” “It is the embers which can
light up the whole forest.” “It is small mistakes which
ruin a whole nation.” Escape to the police station,
I’ll deal with these guys. “What’s happening, why is it happening?
One does not understand.” “It’s hard to say what’s
in each person’s mind.” Pack your bags and leave
this house immediately. Let my son come… You
dare grab my hair. I’ll bite you… You are thirsting for blood. I will butcher you. You dare hit me… Yes. I am coming. You are trying to kill me? I will kill you before that. If I don’t kill you,
you will kill me. Come on, let’s leave. “Whatever you plant,
will become a tree.” “What you sow is what you reap.” “Words linger in the air.” “Even your breath
will have an echo.” “He gave you two eyes and yet
made you see one image.” “But, he gave you one mind, yet has got
you confused with several thoughts.” “Life is like the ocean, there
are very few pearls in it.” “There’s more salt in it, it
will do if you understand that.” You’re still here. Come this way.
Hurry up. “Our lives that end as dust,
is not easy to comprehend.” Why are you looking at him?
Don’t look at him. They haven’t just robbed
a couple of houses. They’ve robbed the
whole village. This looks like a big
gang of thieves. I have been the head constable for so
many years and they’ve robbed my house. They are seasoned crooks. Let it go, we’ll
nab them for sure. Come on. Hurry up. Thank God we’ve reached. Help us. Who’s that? What happened? There are four thieves chasing them,
I need to take them to safety. Save us. Please. Who’s chasing you? Who knows? They are masked. You’ve reached here,
we’ll take care. You stand on that side.
You come this way. We must take them out in safety. Hold your hands together. Oh, no! My bag. My earrings, the chain. They’ve stolen all
the jewellery. Please leave immediately. If we worry about the jewellery, there’s
no guarantee you’ll live. Leave now. There’s the bus. Stop it. Stop. Run. Come quick. We’ve lost our reputation. Even people
in Singapore will know about it. Leave for Singapore immediately. This place has
changed completely. Don’t ever come back. I’ve lost everything. “Life is actually measured.” “It’s beautiful only
if you live it.” “The face will be masked.” “The heart is full of
evil temptations.” “In a circle, there
will be a square.” “In a square, there
will be a circle.” “A pit is really an
upside down hill.” “Peep into it and
you’ll understand.” “Hardship is the
teacher of life.” “Live your life and
you’ll understand.” Garland me, my darling!
Dance, my lion cub!! Hello, brother. I have
something important to say. Hello. There’s no water in our area. All right. People have been suffering. It would be helpful if
you looked into it. What you must do is, write it down, get at
least 500 signatures and give it to me. I will hand it over to
the municipal office. From there it will reach
the collector’s office. From there it will
reach the secretariat. When it reaches the minister, they
will all meet and sign the paper. Once they sign it, it will
reach the secretariat. From the secretariat it will come back to the
collector, then the municipal office and then to us. Once it reaches us, we will have a
meeting and decide what’s to be done. Is that all right? All right. Play the drums. I’ve written down your complaint.
You can leave. What is your problem? Tell me. What have you become? It’s you. Sorry. Come here. How are you? We are fine. You haven’t oiled their hair. What are you doing? How are you? We are fine. You’re the
one who has changed. Are you going to
school regularly? You must study. Yes, father. You haven’t come home for a meal
for a few days. Please eat. As if I don’t want
to, have you eaten? There’s so much work to do.
Serve me. What have you made? I have made goat’s head
because you like it. Goat’s head. Serve it to me. Give me more… Do you want some, kids? I’ve cut off Ramasami’s head,
head constable. Arrest me. Did you see what he’s done?
I can’t believe it… What’s happening? What is this? It’s nothing, sir.
Just a murder. Look how it’s become. Why did you do this? I came to tell you
something important. The collector wants to visit for the
presentation of the President’s award. What do we do? Sir, let the collector come. You want him to come with
the village in this state? This is the only way to
change this cursed village. Ask him to come. We’ll
talk to the people. There won’t be any trouble. This village must get the
award this year as well. The previous awards
have been stolen. Wonder where the thief is… What is the “ploglam” today? You mean “program”, boss. It is ‘no moon’ day today.
The time is right too. We’ve stolen everything here.
What else is there? Let’s go to the neighbouring
village and give it a shot. Plan that. They have arrested two men from
our movement. What do we do? You’ve asked the collector to come.
What are we going to do? Let’s talk to the people. Will they listen to us
in the given situation? Whether they listen or not. We
are the reason for this mess. We did it because we wanted
the police station to remain. We’ll tell the
people what we did. We started this.
We’ll finish it. Whatever happens, we must
tell them the truth. They’ll beat us to death. If that is what will
happen, then let it be so. That will be the perfect
atonement for our sins. You’ve called us here but
you keep gaping at us. What is the matter? We have a million things to do. We can’t play around with you. I am happy to see all
of you gathered here. This should last forever. I have complained that
my property was stolen. You haven’t done
anything to find it. And you stand here giving
an inspirational speech. Be patient. The main reason for the village
to go to the dogs is… Us… All right. We’ll take whatever
punishment you give us. We’ll hang you then. Right judgment! Did you see that? The village must become like what it was.
That’s in your hands. Were you the one who
stabbed the president? That wasn’t us. Were you the ones who stole? No. But we were the reason
all this happened. Either you agree or you don’t. Don’t say we didn’t, but we did. Are you trying to play martyrs? Try and understand
what I am saying. We were the ones who
made the mistakes. Let’s put aside your problems. Why did you ask us to come here? Hey, stop it. The collector is coming here
regarding the President’s award. If we stay united till his visit
is over, that’ll be good for us. This is the last chance we
have to set things right. What do you say? Please come. Seat them. Good day. All ok? -Yes. Please sit down. Just watch, he won’t
leave this place. I can see you have somehow
brought them all together. Yes, sir. There won’t be any trouble.
It will work out well. Let’s see. It’s already 9.30 am.
He isn’t here yet. Will he make it? He said he would be here by 9 a.m.
It’s 9.30 a.m. He must be caught in traffic. He’ll be here. He’ll come. Please rush. Save us. They’ve kidnapped the collector. Yes. Please save him. Where? They attacked us at
the village border. We thought this place had good people.
Please save him. How dare you kidnap
the collector? We had nothing to do with that! Run. Run. Don’t get caught. Don’t hit us. We did no wrong! I said we would save him.
Let go. Just check with the president.
He might know… Someone’s taken my clothes. “Collector kidnapped.
Furore in Tamil Nadu.” “The collector has disappeared.
Kidnap? Police investigating” “Collector kidnapped!
Police stunned” “Meyyur’s collector disappears!” Suspecting that the kidnappers could belong to the
same village the police resorted to baton charge. They have arrested many including the
president and are conducting an inquiry. To curb further violence… …. section 144 of the Indian Penal Code has been
imposed in Porpandhal and its neighbouring villages. I don’t understand this! It was a big mistake
kidnapping a public servant. In a village that won
the President’s award! Section 144 has been imposed in
Porpandhal and its neighbouring villages. Despite a massive search, the police
are unable to find the collector. As a result, the army has taken
control of the whole village. Where are you going all alone? What? (Army officer’s instructions) They would have transferred
only the four of us. But we have transformed
the whole village. “We must think before we act, because
the act itself has a life of its own.” “A few months later…” Why are you hitting me? Why? ww.SceneRockers.Net What? They’ve transferred
you to Porpandhal village?

100 comments on “Naalu Policeum Nalla Irundha Oorum Full Movie | Tamil Comedy Movie நாலு போலீசும் நல்லா இருந்த ஊரும்

  1. this film is really very creative and good. In fact this is what is happening in Tamil Naadu now…

  2. அருமையான கதை சொல்லி கொண்டு வந்த ஒரு பெரிய விஷயம் தான்

  3. ஊர் அடங்கும் இப்படி ஒரு சிறிப்பு..போலிஸ். இருந்தால்

  4. இந்த படத்தில் ஒரு அர்தமும். இல்ல. சிறிப்பு மட்டும் தான்… நன்றி

  5. Unmailaye yella ooru makkalum nallavungalathan iruppanga but athula silar mika mosamana poralikala iruppanga avunganalathan yella oorulayum prachanaikal uruvagum but nanum Ramnanathapuam than intha mathiri movie la soltra mathirilam onnum illa

  6. பொறுபற்ற காவலர் சிலர் இருப்பதால் இப்படியும் ஆகும் என்பதற்கு உதாரணம் இப்படம். ராணுவம் ஆட்சி செய்தால் நலம் பெற வாய்புள்ளது. …..

  7. once upon a time when I was 5 years boy whic was true ..vilage people were respact elders and food water provide..unity. now 👗👙👡💄💨💦🤳💏💃🕺..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *